ประกาศรายวิชา

ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 01424112 ตรวจสอบประกาศในระบบ my.ku.th

ตามหมู่ที่นิสิตลงทะเบียน และ เข้าร่วมในระบบ ด้วย Microsoft account ของมหาวิทยาลัย

(*********@live.ku.th)

นิสิตสามารถเข้าระบบได้ผ่าน Office 365 หรือ Application Teams


รายวิชาที่เปิดสอน

01424111 หลักชีววิทยา

01424481 นิเวศวิทยาประชากร
01424112 ชีววิทยาปฏิบัติการ
01424482 ชีววิทยาของมลพิษ คำอธิบายรายวิชา
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชา 01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ คำอธิบายรายวิชา
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา 01424484 วิวัฒนาการ คำอธิบายรายวิชา
01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม คำอธิบายรายวิชา 01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข คำอธิบายรายวิชา

01424381 นิเวศวิทยา และ 01424382 นิวเวศวิทยาภาคบรรยาย

ลิงค์สำหรับการเข้า MS Teams นิสิตต้องเข้าดัวย account **@live.ku.th
บรรยาย นิสิตที่ลงบรรยายทุกคนต้องเข้า
ปฏิบัติการหมู่ 711 เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนหมู่นี้
ปฏิบัติการหมู่ 712 เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนหมู่นี้
ปฏิบัติการหมู่ 713 เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนหมู่นี้

02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา

 


จำนวนผู้เข้าชมweb counter
web counter

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: December 21, 2020