กำหนดสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2560
วิชา 01424111
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
เวลา 16.00-18.00 น.
ห้องสอบ LH2-303 และ LH2-304 (นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ห้องธุรการสาขาชีววิทยา)

และขอนัดเรียนชดเชย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น. ห้อง LH3-302

รายวิชาที่เปิดในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

01424111 หลักชีววิทยา

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ คำอธิบายรายวิชา
01424112 ชีววิทยาปฏิบัติการ
01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ คำอธิบายรายวิชา
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชา 01424484 วิวัฒนาการ คำอธิบายรายวิชา
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา 01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข คำอธิบายรายวิชา
01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม คำอธิบายรายวิชา 02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา
01424396 เอกสารทางชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา  

 


จำนวนผู้เข้าชมweb counter
web counter

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23 June, 2017 14:19