รายวิชาที่เปิดในภาคต้น ปีการศึกษา 2559

01424111 หลักชีววิทยา
ประมวลการสอน หมู่ 700 หมู่ 701 หมู่ 702 หมู่ 703

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ คำอธิบายรายวิชา
01424112 ชีววิทยาปฏิบัติการ
ประมวลการสอน
01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ คำอธิบายรายวิชา
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชา 01424484 วิวัฒนาการ คำอธิบายรายวิชา
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา 01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข คำอธิบายรายวิชา
01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม คำอธิบายรายวิชา 02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา
01424396 เอกสารทางชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา  

 


จำนวนผู้เข้าชมweb counter
web counter

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 3 August, 2016 13:37