นิเวศวิทยา

เนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด กลุ่มสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม ชีววิทยาการอนุรักษ์ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

การทัศนศึกษา

ตารางเรียน นิเวศวิทยา 01424381

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

เนื้อหาบรรยาย

ผู้สอน

หมายเหตุ

1
  แนะนำการเรียนการสอน
นิเวศวิทยา : ความหมาย ขอบเขต และ ความสำคัญ
สราวุธ ppt
2
  ระบบนิเวศ : องค์ประกอบ และการทำงาน
ปัจจัยจำกัด
พัชนี  
3
  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พัชนี  
4
  วัฏจักรของแร่ธาตุและสารอาหาร สราวุธ ppt
5
  ประชากร บงกช ppt Handout2560
6
  ชุมชีพ สราวุธ ppt
VDO ความซับซ้อนของสายใยอาหารกับการฟื้นตัวของชุมชีพ
7
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สราวุธ ppt
VDO การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสระน้ำ
8-9
  นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป สราวุธ ppt1 ppt2
10
  สอบกลางภาค    
11
  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด สราวุธ ppt
12
  นิเวศวิทยาทางทะเล สราวุธ ppt
13
  หยุดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์    
14
  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรม
พัชนี  
15
  พิษวิทยานิเวศ บงกช ppt
16,17
  ชีววิทยาการอนุรักษ์ สราวุธ ppt (new)
17
  นิสิตนำเสนองาน สราวุธ  
18
  สอบปลายภาค    

 

ตารางเรียนภาคปฎิบัติการ

สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหาปฏิบัติการ
ผู้สอน*
หมายเหตุ
1
  แนะนำการเรียนการสอน
การเขียนรายงาน และ การสืบค้นข้อมูล
สราวุธ Web of Science Link
2
  การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา สราวุธ  
3
  การศึกษาระบบนิเวศบก พัชนี  
4
  การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ ประภา  
5
  การประมาณขนาดและการกระจายประชากร สราวุธ  
6
  ปัจจัยจำกัด 1 พัชนี  
7
  ปัจจัยจำกัด 2 พัชนี  
8
  ปัจจัยจำกัด 3 พัชนี  
9
  อัตราผลผลิตชีวภาพ สราวุธ  
10
  การสอบกลางภาค สราวุธ  
11
  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ,
การวิเคราะห์สายใยอาหาร
สราวุธ
 
12
  งดเรียนเนื่องในวันจักรี
 
13
  งดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์
 
14
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 1 สราวุธ  
15
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 2 ,
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร
สราวุธ,
ประภา
 
16
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 3,
มลพิษ
สราวุธ,
ประภา
 
17
  พฤติกรรม พัชนี  
18
  สอบปลายภาค    

** นัดหมายชดเชย


All right reserve
Last update: 9/1/17 22:02