นิเวศวิทยา

เนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด กลุ่มสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม ชีววิทยาการอนุรักษ์ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

การทัศนศึกษา

การนำเสนอท้ายภาค

ตารางเรียน นิเวศวิทยา 01424381

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

เนื้อหาบรรยาย

ผู้สอน

หมายเหตุ

1
15-17 ม.ค. 62 แนะนำการเรียนการสอน
นิเวศวิทยา : ความหมาย ขอบเขต และ ความสำคัญ
สราวุธ ppt
2
22-24 ม.ค. 62 ระบบนิเวศ : องค์ประกอบ และการทำงาน
ปัจจัยจำกัด
พัชนี ppt
2
29-31 ม.ค. 62 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พัชนี ppt ppt
3
5-7 ก.พ. 62 วัฏจักรของแร่ธาตุและสารอาหาร สราวุธ ppt
4
12-14 ก.พ. 62 ประชากร บงกช ppt Handout
6
21-26 ก.พ. 62 ชุมชีพ สราวุธ ppt
VDO ความซับซ้อนของสายใยอาหารกับการฟื้นตัวของชุมชีพ
VDO การป้องกันตัวของพืช
7
28 ก.พ.-5 มี.ค. 62 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สราวุธ ppt
VDO การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสระน้ำ
8
7 มี.ค. 62 นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป สราวุธ ppt1
9
  สอบกลางภาค  
10
19-21 มี.ค. 62 นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป (ต่อ) สราวุธ ppt2
11
28 มี.ค.-9 เม.ย. 62 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด สราวุธ ppt
12
28 มี.ค.-9 เม.ย. 62 นิเวศวิทยาทางทะเล สราวุธ ppt
13
16 เม.ย. 62 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พัชนี ppt
14
18 เม.ย. 62 พฤติกรรม พัชนี ppt
15
23-25 เม.ย. 62 พิษวิทยานิเวศ บงกช ppt
16
30 เม.ย.-2พ.ค.62 ชีววิทยาการอนุรักษ์ สราวุธ ppt
17
7-9 พ.ค. 62 นิสิตนำเสนองาน สราวุธ  
18
  สอบปลายภาค    

 

ตารางเรียนภาคปฎิบัติการ

สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหาปฏิบัติการ
ผู้สอน*
หมายเหตุ
1
18 ม.ค. 62 แนะนำการเรียนการสอน
สราวุธ Web of Science Link
1
18 ม.ค. 62 การเขียนรายงาน และ การสืบค้นข้อมูล สราวุธ  
2
25 ม.ค. 62 การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา สราวุธ  
3
1 ก.พ.62 การศึกษาระบบนิเวศบก พัชนี  
4
8 ก.พ.62 การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ บงกช  
5
15 ก.พ. 62 การประมาณขนาดและการกระจายประชากร สราวุธ

ต้นฉบับรายงานฉบับใหม่

ให้นิสิตทุกกลุ่มทำรายงานใหม่ทั้งหมด

(กำหนดใหม่ส่งก่อน 13.00 น. วันที่ 4 มี.ค. 2562)

6
22 ก.พ. 62 ปัจจัยจำกัด 1 พัชนี  
7
1 มี.ค. 62 ปัจจัยจำกัด 2 พัชนี  
8
8 มี.ค. 62 ปัจจัยจำกัด 3 พัชนี  
9
9-17 มี.ค. 62 การสอบกลางภาค    
10
22 มี.ค. 62 อัตราผลผลิตชีวภาพ
บงกช
 
11
29 มี.ค. 62 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ,
การวิเคราะห์สายใยอาหาร
สราวุธ
 
12
5 เม.ย. 62 งดเรียนเนื่องในวันจักรี **
 
13
12 เม.ย. 62 งดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ ***    
14
19 เม.ย. 62 อัตราการเจริญเติบโตของประชากร , มลพิษ
บงกช  
15
26 เม.ย. 62 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 1
สราวุธ  
16
3 พ.ค. 62 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 2, พฤติกรรม สราวุธ, พัชนี  
17
10 พ.ค. 62 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 3 สราวุธ  
18
13-24 พ.ค. 62 สอบปลายภาค    

* ผู้ที่รับผิดชอบเนื้อหาบทปฏิบัติการ ,
** วันที่ 3 เมษายน 2561 ให้นิสิตเตรียมน้ำต้มฟาง ,
*** วันที่ 11 เมษายน 2561 ทุกกลุ่มต้องเตรียมการเปลี่ยนแปลงแทนที่


All right reserve
Last update: 4/23/19 9:11