นิเวศวิทยา และ นิเวศวิทยาปฏิบัติการ


ขอให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนวิชา 01424381 หมู่ 700 เข้าส่งข้อมูลตามลิงค์
ต้องใช้ Microsoft Account ของมหาวิทยาลัยในการ login (*****@live.ku.th)
การตรวจสอบ Account ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th


ประกาศการสอบปลายภาคในภาวะป้องกันโรคระบาด

การสอบปลายภาค ภาคบรรยาย

ให้นิสิตสอบในระบบออนไลน์ โดยทำการตอบข้อสอบโดยการพิมพ์บรรยาย
ในระบบ Microsoft form ด้วย Microsoft Account ของนิสิต
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้
การสอบ

ส่วนที่ 1 ผศ.ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
(หัวข้อระบบนิเวศภาคพื้นทวีป 36 คะแนน และ ระบบนิเวศแหล่งน้ำ 16 คะแนน
หัวข้อการอนุรักษ์ ใช้คะแนนการทดสอบในครั้งที่แล้ว )

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 16.00 - 17.15 น.

ลิงค์การเข้าสอบส่วนที่ 1 (เข้าสอบได้ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

ส่วนที่ 2 อ.ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์
(หัวช้อ การปรับตัว 8 คะแนน และ พฤติกรรม 8 คะแนน)

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 17.30 - 18.15 น.

ลิงค์การเข้าสอบ ส่วนที่ 2 (เช้าสอบได้ในเวลาที่กำหนดเท่าน้ัน)

ส่วนที่ 3 อ.ดร. บงกช วิชาชูเชิด จัดสอบแล้ว

รูปแบบการสอบ

1 เป็นการบรรยาย (พิมพ์) ตอบคำถามที่ปรากฎ ในลิงค์ที่ให้ไว้
2 การทำข้อสอบ ทำได้เฉพาะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากเลยเวลา แล้วไม่ submit คำตอบ อาจไม่สามารถส่งคำตอบได้ ให้เผื่อเวลาสำหรับการส่งข้อมูลด้วย
3 การตัดสินของกรรมการสอบถือเป็นที่สุด
4 การส่งคำตอบทำได้เพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ หากตรวจพบการทุจริตในการสอบไม่ว่าวิธีใด ๆ ผลการสอบของนิสิตจะเป็น F ทันที

การสอบปลายภาค นิเวศวิทยาภาคปฏิบัติการ

ให้นิสิตสอบในระบบออนไลน์ ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
คะแนนรวม 60 คะแนน คิดเป็น 20% (ไม่มีหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และพฤติกรรม)
แต่ละหัวข้อมีคะแนน 10 คะแนน (อัตราผลผลิตม ความหลากหลายทางชีวภาพม การศึกษาห่วงโซ่อาหาร, ปัจจัยจำกัด, การเติบโตประชากร , มลพิษ)
แต่ละข้ออาจมีคะแนนไม่เท่ากัน
ในระบบMicrosoft form ด้วย Microsoft Account ของนิสิต

ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.

การสอบปลายภาค ระบบจะเปิดในเวลาข้างบนเท่านั้น


เนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด กลุ่มสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม ชีววิทยาการอนุรักษ์ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

ไฟล์ต้นฉบับ

การทัศนศึกษา

การนำเสนอท้ายภาค ยกเลิก และให้ส่งเป็นเอกสารแทน ทาง sravut.k@live.ku.th

รายละเอียด
ให้นิสิตเขียนรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานต้องมี ส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
-ชื่อเรื่อง
- ที่มาและความสำคัญ
- วัตถุประสงค์
- วิธีการดำเนินโครงการ
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้เขียนแต่ละส่วนเป็นพรรณนาโวหาร
ให้ใส่ชื่อ และรหัสนิสิตที่มุมบนขวา * เท่านั้น *

ตารางเรียน นิเวศวิทยา 01424381

สัปดาห์

เนื้อหาบรรยาย

ผู้สอน

หมายเหตุ

1
แนะนำการเรียนการสอน
นิเวศวิทยา : ความหมาย ขอบเขต และ ความสำคัญ
สราวุธ ppt
2
ระบบนิเวศ : องค์ประกอบ และการทำงาน
ปัจจัยจำกัด
พัชนี ppt
2
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พัชนี ppt ppt
3
วัฏจักรของแร่ธาตุและสารอาหาร สราวุธ ppt
4
ประชากร บงกช ppt Handout
6
ชุมชีพ สราวุธ ppt
VDO ความซับซ้อนของสายใยอาหารกับการฟื้นตัวของชุมชีพ
VDO การป้องกันตัวของพืช
7
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สราวุธ ppt
VDO การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสระน้ำ
8
นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป สราวุธ ppt1
9
สอบกลางภาค  
10
นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป (ต่อ) สราวุธ ppt2
11
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด สราวุธ ppt
12
นิเวศวิทยาทางทะเล บงกช  
13
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พัชนี ppt
14
พฤติกรรม พัชนี ppt
15
พิษวิทยานิเวศ บงกช ppt
16
ชีววิทยาการอนุรักษ์ สราวุธ

ppt

การศึกษาด้วยตนเอง (เฉพาะปีการศึกษา 2563)

17
นิสิตนำเสนองาน สราวุธ  
18
สอบปลายภาค    

 

ตารางเรียนภาคปฎิบัติการ

สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหาปฏิบัติการ
ผู้สอน*
หมายเหตุ
1
  แนะนำการเรียนการสอน
สราวุธ Web of Science Link ต้องเข้า Ezy proxy ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน
1
  การเขียนรายงาน และ การสืบค้นข้อมูล สราวุธ  
2
  การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา สราวุธ  
3
  การศึกษาระบบนิเวศบก พัชนี  
4
  การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ บงกช  
5
  การประมาณขนาดและการกระจายประชากร สราวุธ  
6
  ปัจจัยจำกัด 1 พัชนี  
7
  ปัจจัยจำกัด 2 พัชนี  
8
  ปัจจัยจำกัด 3 พัชนี  
9
  การสอบกลางภาค    
10
  อัตราผลผลิตชีวภาพ
บงกช
 
11
  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ,
การวิเคราะห์สายใยอาหาร
สราวุธ
 
12
  งดเรียนเนื่องในวันจักรี **
 
13
  งดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ ***    
14
  อัตราการเจริญเติบโตของประชากร , มลพิษ
บงกช  
15
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 1
สราวุธ  
16
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 2, พฤติกรรม สราวุธ, พัชนี  
17
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 3 สราวุธ  
18
  สอบปลายภาค    

* ผู้ที่รับผิดชอบเนื้อหาบทปฏิบัติการ ,
** วันที่ ...............ให้นิสิตเตรียมน้ำต้มฟาง ,
*** วันที่ ...... ทุกกลุ่มต้องเตรียมการเปลี่ยนแปลงแทนที่


All right reserve
Last update: 4/2/20 15:20