ชีววิทยาภาคปฏิบัีติการ (01424112)

รายละเอียดประมวลการสอนตัวเต็มสามารถดูได้ที่นี่

สัปดาห์ที่
วัน/เดือน/ ปี
เนื้อหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
เนื้อหาสนับสนุนการเรียน

1

18-22/1/59

จัดกลุ่มแนะนำ

 

คณาจารย์

 

VDOการใช้กล้องจุลทรรศน์
2
25-29/1/59 กล้องจุลทรรศน์ อ.ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม
3
1-5/2/59 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ อ.ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์  
4
8-12/2/59
เอนไซม์
อ.ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์  
5
15-19/2/59 การเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ผศ.ดร. เครือมาศ สมัครการ  
6
22-26/2/59 งดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา)    
7
29/2/59-4/3/59
การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต
อ. ปิยะมาศ ศรีรัตน์  
8
7-11/3/59
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อ.ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
 
9
14-18/3/59 เนื้อเยื่อพืช อ.ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม  
10
19-27/3/59 สอบกลางภาค คณาจารย์  
11
28/3/59-1/4/59 เนื้อเยื่อสัตว์ อ.ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์  
12*
4-8/4/59 การแบ่งเซลล์ อ.ดร. ลักษณา กันทะมา  
13
11-15/4/59 งดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์)    
14
18-22/4/59 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช อ.ดร. ลักษณา กันทะมา  
15
25-29/4/59 การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ อ.ดร. ประภา โซ๊ะสลาม  
16
2-6/5/59 งดการเรียนการสอน (วันฉัตรมงคล)    
17
9-13/5/59 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม อ.ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์  
18
16-27/5/59
สอบปลายภาค
คณาจารย์  

* หมู่ 717-719 (ชดเชยวนจักรีนัดหมายอีกครั้ง)


Last Update: 15-Jan-2016 16:01