ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (01424112)

รายละเอียดประมวลการสอนตัวเต็มสามารถดูได้ใน MS Teams

หัวข้อ

เนื้อหา

เนื้อหาสนับสนุนการเรียน

1

จัดกลุ่มแนะนำ

VDOการใช้กล้องจุลทรรศน์

2

กล้องจุลทรรศน์

3

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  

4

เอนไซม์  

5

การเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  

6

การเปลี่ยนแปลงพลังงานในสิ่งมีชีวิต  

7

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

8

เนื้อเยื่อพืช  

9

เนื้อเยื่อสัตว์  

10

การแบ่งเซลล์  

11

การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช  

12

การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์  

13

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

* หมู่ 717-719 (ชดเชยวนจักรีนัดหมายอีกครั้ง)


Last Update: 15-Jun-2022 15:09