หลักชีววิทยา (Principle of Biology)

ประมวลการสอน

หมู่ 700 หมู่ 701 หมู่ 702 หมู่ 800 หมู่861

หัวข้อบทเรียน

การศึกษาชีววิทยา กำเนิดสิ่งมีชีวิต pic พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืข
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ pic VDOหลักฐานวิวัฒนาการ, RNA world ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมนพืช
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบหายใจ ฮอร์โมนสัตว์
เอนไซม์และพลังงานในระบบชีวภาพ เนื้อเยื่อพืช ระบบหมุนเวียนเลือด นิเวศวิทยาและประชากร
การหายใจระดับเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายของเสีย พฤติกรรม
การสังเคราะห์แสง วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์  

 


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 4 June, 2017 10:31