หลักชีววิทยา (Principle of Biology)

ประมวลการสอน

หัวข้อบทเรียน

การศึกษาชีววิทยา กำเนิดสิ่งมีชีวิต
pic
พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืข
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
pic
VDOหลักฐานวิวัฒนาการ

RNA world
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
ฮอร์โมนพืช

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์

การเคลื่อนที่ของสารเข้าออกเซลล์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Handout)

PPT

ระบบหายใจ ฮอร์โมนสัตว์
เอนไซม์และพลังงานในระบบชีวภาพ เนื้อเยื่อพืช ระบบหมุนเวียนเลือด นิเวศวิทยาและประชากร
การหายใจระดับเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายของเสีย
พฤติกรรม
การสังเคราะห์แสง วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์
โลกของสิ่งมีชีวิต

 


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 July, 2020 8:54