ประกาศรายชื่อกลุ่มนำเสนอ วิชานิเวศวิทยา

- นิสิตที่ยังไม่ได้ส่งชื่อ ให้ส่งทางอีเมล faassvk@ku.ac.th

- นิสิตที่มีชื่อมากกว่า 1 กลุ่ม ให้ส่งยืนยัน มาทางอีเมล

- นิสิตที่ไม่ส่งชื่อภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอ

กลุ่ม

รหัสนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อ

1

5820600037

นายเกษม ชำนาญ

ระบบนิเวศกับความมั่นคงทางอาหาร

5820600550

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุ่มเงิน

5820600568

นายศิวกร อิ่มงาม

5820601220

นายอาทิตย์ จิตติวุฒิการ

5820601360

นางสาวปฏิสิริ บุตรพิเศษ

5820601378

นายปริญญา เพชรก้อน

5820601599

นางสาวเจณจิรา จันทร์ชาวนา

5820601602

นางสาวเบญจวรรณ งามเขียว

5820602862

นายณัฐพล ฤกษ์จรัล

5820602897

นางสาวพรพัส วิโรจน์รัตนกุล

2

5820600452

นายณัฐพล สุขสมบัติ

พื้นที่อนุรักษ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ

5820600576

นางสาวสุพรรณษา ดอนไพรเมา

5820600584

นางสาวเกวลี แก้วเรือง

5820600592

นางสาวไพจิตร ภูฆัง

5820601041

นางสาวนัทธ์หทัย ใจจิราวัฒน์

3

5821600189

นางสาวอัญชลี สาวะรักษ์

นิเวศวิทยากับชุมชนเมือง

 

5821603200

นางสาวปนัดดา เพ็ญศรี

5821603391

นางสาวสโรชา ชมใจ

5821603447

นางสาวเกศินี คิอินธิ

5821608287

นางสาวทศวรรณ จำเล

5821608384

นางสาวเกวลิน ณ รังสิทธิ์

5921602914

น.ส.จุฬาลักษณ์ ให้นุช

5921602922

นางสาวชนกนันต์ จันดี

5921602981

นางสาวธัญญา บำราศทุกข์

5921602990

นางสาวธัญญา รื่นอุรา

5921603198

นางสาวเพ็ญนภา พุทสอน

3/5

5821603331

นางสาวศิริรัตน์ บุญคุ้ม

มีชื่ออยู่ทั้งสองกลุ่ม ให้เลือกเพียงกลุ่มเดียว

4

5921600253

นางสาวชนารัญช์ สาริกภูติ

การทำงานของระบบนิเวศกับความตระหนักของสังคมเมือง

 

5921600369

นางสาววราภรณ์ ยิ้มศิริ

5921602931

นางสาวชลธิชา พวงมาลี

5921603015

นางสาวนัทธมน จุมพรม

5921603040

นางสาวปรีดาภรณ์ หล้าอ่อน

5921603104

นางสาวศรีสุดา แดงมา

5921603121

นางสาวศิริพร ทองแพง

5921603147

นางสาวสิรินยา ศิริมหาวรรณ

5921608335

นางสาวนิรชา ไพรหก

5

5721602503

นางสาวกัญญาวีร์ พลแก้ว

ระบบนิเวศเกษตรกับสิ่งแวดล้อม

5721607301

นางสาวกัญชพร กะพัง

5721607441

นางสาวฟองกุล ผลิเจริญผล

5821601592

นายภิเษก ใจมั่น

5821603081

นางสาวณัฐติกาญจน์ วิเชียรสรรค์

5821603099

นางสาวณัฐธิดา มณีพิทักษ์

5821603137

นางสาวทักษพร แว่นถิน

5821603293

นางสาววริศรา เลิศวิมล

5821603307

นางสาววันวิสา นาคเส็ง

5821603340

นางสาวสภาวิณี นาคบำรุง

6

5721602899

นางสาวอรเนตร กานต์บุญญา

ความหลากหลายทางชีวภาพกับสุขภาพมนุษย์

5721607343

นางสาวถนอมขวัญ ฉิมพาลี

5721607394

นางสาวปรมาภรณ์ ศรีชัย

5921600245

นางสาวจีรนันท์ ขวัญทอง

5921600288

นางสาวธิติยา บัวสี

5921600300

นายนบดนัย หมั่นพลศรี

5921600318

นางสาวนริสรา เบี้ยวทุ่งน้อย

5921600326

นางสาวพัชรนรินทร์ รักษาธรรมปัถย์

5921600342

นางสาวภานุมาศ จินดาวงศ์

5921600385

นายวีรภัทร ตั้งอยู่ดี

5921600393

นางสาวอพัตรา สิงห์สุข

5921603058

น.ส.พิมพร พลายจันทร์

7

5921600261

นางสาวชิตาพร โต๊ะทอง

ความสำคัญของสัตว์/พืชหายาก

* ให้เลือกศึกษาสิ่งมีชีวิตที่คิดว่ามีความสำคัญด้านนิเวศวิทยามาเพียง 1 ชนิด

5921600351

นายรัญชน์ กิจค้างพลู

5921602965

นายทรงวุฒิ อ่อนสมทรง

5921603023

นางสาวบุปผชาติ ทองแท่งใหญ่

5921603031

นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

5921603139

นายศิริโรจน์ ประทุมมัง

8

5720601554

นายธิติวัจน์ จิระนิธิโชค

ภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศป่าไม้

*ควรพิจารณาความสำคัญของป่าไม้ต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

5720601678

นายสนั่น แซ่ฉิน

5720603085

นายนนทนันท์ ตั้งพรชัย

5821603102

นางสาวณัฐวดี ทับทิม

5821603315

นางสาววิไลลักษณ์ ขจรวศิน

5821603412

นางสาวอมรรัตน์ นินอ่อน

5821603439

นางสาวเก็จมณี ตรีพาทย์

5821608252

นางสาวขวัญฤดี ทองสุก

5821608279

นางสาวณัฐนรี อุดมสุข

5821608295

นางสาวธนัชชา ศรสุนทร

 

5720600469

นางสาวพนารัตน์ ขวัญอ่อน

 

 

5820600410

นางสาวงามพร สนใจ

 

 

5821603277

นางสาวรัตนมน เพ็ญพัก

 

 

5821608350

นางสาวสุดารัตน์ พลไทร

 

 

5821608368

นางสาวสุปรียา เฉื่อยฉ่ำ

 

 

5921600270

นางสาวธัญญ์ธิดี เจริญธนภัสร์

 

 

5921600377

นางสาววิภาวี ประคองกลาง

 

 

5921603082

นางสาวภัทรวดี ทองเก่งกล้า

 

 

5921603112

นางสาวศิริญญา แซ่หุ่น

 

 

5921603155

นางสาวสิริรัตน์ บัวจีน